+ S

Serviciul URBANISM...
Atributii :

        -verificarea documentaţiilor pentru certificatul de urbanism,
        -elaborarea şi emiterea certificatului de urbanism,
        -verificarea documentaţiilor pentru autorizaţia de construire,
        -elaborarea şi emiterea autorizaţiei de construire,
        -intocmirea referatelor de specialitate şi a proiectelor de hotarari pentru aprobarea P.U.D.-uri şi P.U.Z.-uri

Legislatie in domeniul urbanismului
        -Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
        -Legea 350/2001 amenajarea teritoriului şi urbanismului
        -Ord. 33/2002 reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor

Acte necesare-cazuri privind urbanismul

Pentru obtinerea certificatului de urbanism
        -cerere tip
        -plan de situatie, de incadrare in zona cu indicarea imobilului- teren si/sau constructii - 2 exemplare
        -extras de carte funciara actualizata
        -documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

Pentru obtinerea Autorizatiei de construire
        -cerere-tip
        -certificatul de urbanism- copie
        -extras de carte funciara
        -proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire , inclusiv referatele de verificare si dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original
        -avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism
        -documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire

Formulare urbanism
1. Cerere eliberare certificat urbanism
2. Cerere eliberare autorizatie construire/desfintare

Nota:
Formularele insotite de documentatia necesara se completeaza si se depun la registratura primariei.

Persoana de contact: th.urbanism - Dragulescu Mutu Doru
@2018 Alexandru Nicola